Nguyễn Anh Hào Giảng viên, quay phim – Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)

Giảng viên Nguyễn Anh Hào hiện đang công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hào có trên 10 năm kinh nghiệm trong các công việc Quay phim, Biên tập, Dựng phim…
Hào có hơn 5 năm làm việc tại Kênh truyền hình Invest TV, Hiện tại thì Hào đang công tác tại Trung tâm hỗ trợ thực hành – Học viện Báo chí và Tuyên Truyền
Hào Giảng dạy Quay phim và Dựng phim tại RegEdu.

Stephan buchloh fazit schreiben bachelorarbeit beispiel with bachelorschreibenlassen.com hatte die seminarexkursion organisiert und leitete sie.

Read more